Banana Tempura

Banane frit + glace

Price: 1 500 Fr

Ingredients

  • Banane
  • Glace

Price: 1 500 Fr

Ingredients

Banane / Glace /